لیست قیمت و ابعاد تانکر، مخزن و وان پلی اتیلن رادمان پلاست آپادانا

برای مشاهده سریع ابعاد و قیمت محصول مورد نظر و مقایسه آن ها، نوع یا لیتراژ مخزن، تانک و وان را جستجو کنید.

لیست قیمت و ابعاد محصولات رادمان پلاست با تنوع بالا


تصویرنام محصولطولعرضارتفاعقیمت
مخزن 100 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۱۰۰ لیتری افقی تک لایه ۶۸ ۵۰ ۵۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰ریال
Placeholder
مخزن پلی اتیلن ۲۰۰ لیتری افقی تک لایه اکسترود ۹۱ ۶۱ ۶۰ ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 300 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن۳۰۰ لیتری افقی تک لایه ۹۵ ۷۲ ۷۴ ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن۵۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۱۴ ۸۳ ۸۴ ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 800 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۸۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۳۸ ۹۶٫۵ ۹۴ ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1000 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۴۷ ۱۰۰ ۱۰۱ ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۱۱۰ ۸۴ ۸۰ ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری افقی درب کنار کشیده سه لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری افقی کشیده درب کنار تک لایه ۱۳۴٫۵ ۸۰ ۸۰ ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 800 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۸۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۱۶۲ ۸۹ ۹۲ ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۱۵۲ ۱۰۲ ۱۰۸ ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۱۵۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۱۹۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 2000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۱۹۷ ۱۲۲ ۱۲۴ ۶۲,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 2500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۲۵۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۲۱۲٫۵ ۱۳۳ ۱۳۲ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 3000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رامان پلاست
مخزن پلی اتیلن۳۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۲۲۳ ۱۴۶ ۱۴۱ ۹۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 3500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۳۵۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۲۳۰ ۱۴۷ ۱۴۷ ۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 4000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن۴۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۲۴۳ ۱۵۸ ۱۵۶ ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 5000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن۵۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۲۵۰ ۱۶۸ ۱۷۰ ۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 8000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۸۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۲۹۰ ۲۰۰ ۱۸۹ ۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 10000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۳۴۲ ۲۰۴ ۲۰۱ ۳۴۳,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 100 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۱۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۴۷ ۷۵ ۵,۱۰۰,۰۰۰ریال
۱ ۲ ۳ ۴ ۹
فهرست