لیست قیمت و ابعاد تانکر، مخزن و وان پلی اتیلن رادمان پلاست آپادانا

برای مشاهده سریع ابعاد و قیمت محصول مورد نظر و مقایسه آن ها، نوع یا لیتراژ مخزن، تانک و وان را جستجو کنید.

لیست قیمت و ابعاد محصولات رادمان پلاست با تنوع بالا


تصویرنام محصولطولعرضارتفاعقیمت
مخزن 100 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی تک لایه ۶۸ ۵۰ ۵۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 200 لیتری افقی تک لایه اکسترود
مخزن ۲۰۰ لیتری افقی تک لایه اکسترود ۹۱ ۶۱ ۶۰ ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 300 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی تک لایه ۹۵ ۷۲ ۷۴ ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۱۴ ۸۳ ۸۴ ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 800 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۳۸ ۹۶٫۵ ۹۴ ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1000 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۴۷ ۱۰۰ ۱۰۱ ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۱۱۰ ۸۴ ۸۰ ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری افقی درب کنار کشیده سه لایه رادمان پلاست
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی کشیده درب کنار تک لایه ۱۳۴٫۵ ۸۰ ۸۰ ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 800 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۱۶۲ ۸۹ ۹۲ ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۱۵۲ ۱۰۲ ۱۰۸ ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۱۹۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 2000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۱۹۷ ۱۲۲ ۱۲۴ ۶۲,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 2500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۲۵۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۲۱۲٫۵ ۱۳۳ ۱۳۲ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 3000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رامان پلاست
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۲۲۳ ۱۴۶ ۱۴۱ ۹۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 3500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۳۵۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۲۳۰ ۱۴۷ ۱۴۷ ۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 4000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۴۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۲۴۳ ۱۵۸ ۱۵۶ ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 5000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۲۵۰ ۱۶۸ ۱۷۰ ۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 8000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۸۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۲۹۰ ۲۰۰ ۱۸۹ ۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 10000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۳۴۲ ۲۰۴ ۲۰۱ ۳۴۳,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 100 لیتری عمودی تک لایه اکسترود رادمان پلاست
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۴۷ ۷۵ ۵,۱۰۰,۰۰۰ریال
۱ ۲ ۳ ۴ ۱۳
فهرست