لیست قیمت و ابعاد تانکر، مخزن و وان پلی اتیلن رادمان پلاست آپادانا

برای مشاهده سریع ابعاد و قیمت محصول مورد نظر و مقایسه آن ها، نوع یا لیتراژ مخزن، تانک و وان را جستجو کنید.

لیست قیمت و ابعاد محصولات رادمان پلاست با تنوع بالا


تصویرنام محصولطولعرضارتفاعقیمت
مخزن 100 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی تک لایه ۶۸ ۵۰ ۵۰ ۷,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 200 لیتری افقی تک لایه اکسترود
مخزن ۲۰۰ لیتری افقی تک لایه اکسترود ۹۱ ۶۱ ۶۰ ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 300 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۳۰۰ لیتری افقی تک لایه ۹۵ ۷۲ ۷۴ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۱۴ ۸۳ ۸۴ ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 800 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۳۸ ۹۶٫۵ ۹۴ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1000 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی تک لایه ۱۴۷ ۱۰۰ ۱۰۱ ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۱۱۰ ۸۴ ۸۰ ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری افقی درب کنار کشیده سه لایه رادمان پلاست
مخزن ۵۰۰ لیتری افقی کشیده درب کنار تک لایه ۱۳۴٫۵ ۸۰ ۸۰ ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 800 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۸۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۱۶۲ ۸۹ ۹۲ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۱۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۱۵۲ ۱۰۲ ۱۰۸ ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۱۵۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۱۹۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 2000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۲۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۱۹۷ ۱۲۲ ۱۲۴ ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 2500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۲۵۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۲۱۲٫۵ ۱۳۳ ۱۳۲ ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 3000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رامان پلاست
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۲۲۳ ۱۴۶ ۱۴۱ ۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 3500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۳۵۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۲۳۰ ۱۴۷ ۱۴۷ ۱۲۲,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 4000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۴۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۲۴۳ ۱۵۸ ۱۵۶ ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 5000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۵۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۲۵۰ ۱۶۸ ۱۷۰ ۱۸۱,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 8000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۸۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۲۹۰ ۲۰۰ ۱۸۹ ۳۰۶,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 10000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه ۳۴۲ ۲۰۴ ۲۰۱ ۳۵۷,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 100 لیتری عمودی تک لایه اکسترود رادمان پلاست
مخزن ۱۰۰ لیتری عمودی تک لایه ۴۷ ۶۵ ۵,۴۰۰,۰۰۰ریال
۱ ۲ ۳ ۴ ۱۳
فهرست