لیست قیمت و ابعاد تانکر، مخزن و وان پلی اتیلن رادمان پلاست آپادانا

برای مشاهده سریع ابعاد و قیمت محصول مورد نظر و مقایسه آن ها، نوع یا لیتراژ مخزن، تانک و وان را جستجو کنید.

لیست قیمت و ابعاد محصولات رادمان پلاست با تنوع بالا

تصویرنامقیمتطول (cm)عرض (cm)ارتفاع بدون درب (cm)ارتفاع با درب (cm)  
مخزن 100 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 100 لیتری افقی تک لایه 5,101,00068505061
مخزن 100 لیتری افقی تک لایه اکسترود رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 100لیتری افقی تک لایه اکسترود5,398,000 68505061
مخزن 200 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 200 لیتری افقی تک لایه 8,371,00091616071
مخزن پلی اتیلن200 لیتری افقی  سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 200 لیتری افقی سه لایه 9,896,000 91616071
مخزن 200 لیتری افقی تک لایه اکسترود رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 200 لیتری افقی تک لایه اکسترود8,858,00091616071
مخزن 300 لیتری افقی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 300 لیتری افقی سه لایه 11,072,00095727484
مخزن 300 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 300 لیتری افقی تک لایه 9,810,00095727484
مخزن 500 لیتری افقی سه لایه رادمان پلاست مخزن 500 لیتری افقی سه لایه15,916,000114838491
مخزن 500 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 500 لیتری افقی تک لایه 14,388,000 114838491
مخزن 800 لیتری افقی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 800 لیتری افقی سه لایه 22,836,000 13896.594106
مخزن 800 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 800 لیتری افقی تک لایه 20,274,00013896.594106
مخزن 1000 لیتری افقی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 1000 لیتری افقی سه لایه 27,680,000147100101108
مخزن 1000 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 1000 لیتری افقی تک لایه 24,852,000 147100101108

تصویرنامقیمتطول (cm)عرض (cm)ارتفاع بدون درب (cm)ارتفاع با درب (cm)  
مخزن پلی اتیلن 10000 لیتری افقی درب کنار سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 10000 لیتری افقی درب کنار سه لایه 271,264,000 342204201218
مخزن 8000 لیتری افقی درب کنار سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 8000 لیتری افقی درب کنار سه لایه 226,284,000 290200189204
مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری افقی درب کنار سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 5000 لیتری افقی درب کنار سه لایه 134,248,000250168170181
مخزن 4000 لیتری افقی درب کنار سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 4000 لیتری افقی درب کنار سه لایه 101,724,000243158156168
مخزن 3500 لیتری افقی درب کنار سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 3500 لیتری افقی درب کنار سه لایه 92,036,000230147147157
مخزن 2500 لیتری افقی درب کنار سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 2500 لیتری افقی درب کنار سه لایه58,128,000 212.5133132142
مخزن 1500 لیتری افقی درب کنار سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 1500 لیتری افقی درب کنار سه لایه 39,098,000 198107106117
مخزن 2000 لیتری افقی درب کنار سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 2000 لیتری افقی درب کنار سه لایه49,478,000197122124134
مخزن 800 لیتری افقی درب کنار سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 800 لیتری افقی درب کنار سه لایه 22,836,000 1628992100
مخزن 1000 لیتری افقی درب کنار سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 1000 لیتری افقی درب کنار سه لایه27,680,000152102108110
مخزن 500 لیتری افقی درب کنار کشیده سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 500 لیتری افقی درب کنار سه لایه 15,916,000110848090
مخزن 3000 لیتری افقی درب کنار سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 3000 لیتری افقی درب کنار سه لایه60,204,000 223146141156

تصویرنامقیمتقطر (cm)ارتفاع بدون درب (cm)ارتفاع با درب (cm)  
مخزن 150 لیتری عمودی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 150 لیتری عمودی سه لایه6,782,000528291
مخزن 200 لیتری عمودی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 200 لیتری عمودی سه لایه8,512,000 627686
مخزن 300 لیتری عمودی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 300 لیتری عمودی سه لایه10,380,000 7384.595
مخزن 500 لیتری عمودی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 500 لیتری عمودی سه لایه 14,532,000 8895105
مخزن 800 لیتری عمودی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 800 لیتری عمودی سه لایه19,722,00097122132
مخزن 1000 لیتری عمودی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 1000 لیتری عمودی سه لایه 22,836,000106120130
مخزن 1500 لیتری عمودی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 1500 لیتری عمودی سه لایه32,524,000 117164174
مخزن 2000 لیتری عمودی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 2000 لیتری عمودی سه لایه39,790,000140139146
مخزن 3000 لیتری عمودی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 4000 لیتری عمودی سه لایه76,812,000168202213
مخزن 5000 لیتری عمودی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 5000 لیتری عمودی سه لایه92,728,000182216227
مخزن 8000 لیتری عمودی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 8000 لیتری عمودی سه لایه144,628,000211240252
مخزن 10000 لیتری عمودی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 10000 لیتری عمودی سه لایه191,684,000215311322
مخزن 15000 لیتری عمودی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 15000 لیتری عمودی سه لایه0 285,796,000263310322
مخزن پلی اتیلن 20000 لیتری عمودی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 20000 لیتری عمودی سه لایه368,836,000297327338

تصویرنامقیمتقطر (cm)ارتفاع بدون درب (cm)ارتفاع با درب (cm)  
مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 10000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه190,992,000 263200212
مخزن پلی اتیلن 6000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 6000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه116,256,000233.5160173
مخزن 3000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 3000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه59,512,000 180130141

تصویرنامقیمتقطر (cm)ارتفاع بدون درب (cm)ارتفاع با درب (cm)  
مخزن 5000 لیتری عمودی بلند سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 5000لیتری عمودی بلند سه لایه
92,728,000165254269
مخزن 3000 لیتری عمودی بلند سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 3000 لیتری عمودی بلند سه لایه60,204,000 131241255
مخزن2000 لیتری عمودی بلند سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 2000 لیتری عمودی بلند سه لایه40,136,000118208219
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه32,524,000100210219
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 1000لیتری عمودی بلند سه لایه24,912,00080208218
مخزن 800 لیتری عمودی بلند سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 800 لیتری عمودی بلند سه لایه21,798,00080166178
مخزن 500 لیتری عمودی بلند سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 500 لیتری عمودی بلند سه لایه15,570,000 64169180
مخزن 400 لیتری عمودی بلند سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 400 لیتری عمودی بلند سه لایه14,532,00064136.5147
مخزن 300 لیتری عمودی بلند سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 300 لیتری عمودی بلند سه لایه10,934,00057138149

تصویرنامقیمتطول (cm)عرض (cm)ارتفاع (cm)طول با لبه (cm)عرض با لبه (cm)طول کف (cm)عرض کف (cm) 
وان پلی اتیلن 20 لیتری رادمان پلاستوان پلی اتیلن 20 لیتری تک لایه 1,635,00030293236353029
وان آب35 لیتری تک لایه رادمان پلاستوان پلی اتیلن 35لیتری تک لایه 2,126,00043432153534141
وان پلی اتیلن 50 لیتری رادمان پلاستوان پلی اتیلن 50 لیتری تک لایه 2,616,00050393160494736
وان پلی اتیلن 150 لیتری رادمان پلاستوان پلی اتیلن 150 لیتری تک لایه 6,540,000 81514392628049
وان پلی اتیلن 100 لیتری رادمان پلاستوان پلی اتیلن 100 لیتری تک لایه 4,905,00087452798568643
وان پلی اتیلن 200 لیتری رادمان پلاستوان پلی اتیلن 200 لیتری تک لایه 8,829,00011050351185910847
وان 600 لیتری تک لایه رادمان پلاستوان پلی اتیلن 600 لیتری تک لایه 19,620,00012776701418912169
وان پلی اتیلن 210 لیتری رادمان پلاستوان پلی اتیلن 210 لیتری تک لایه 9,810,00013559291477113456
وان 350 لیتری تک لایه رادمان پلاستوان پلی اتیلن 350 لیتری تک لایه 13,734,000 15454411656215350
وان پلی اتیلن 1000 لیتری تک لایه رادمان پلاستوان پلی اتیلن 1000 لیتری تک لایه 26,487,00018383631979818180
وان 1500 لیتری تک لایه رادمان پلاستوان پلی اتیلن 1500 لیتری تک لایه 37,932,000 1991038021711919294
وان پلی اتیلن 380 لیتری تک لایه رادمان پلاستوان پلی اتیلن 380 لیتری تک لایه 14,388,00020463302147420463
وان پلی اتیلن 2000 لیتری تک لایه رادمان پلاستوان پلی اتیلن 2000 لیتری تک لایه 52,320,000 215.511779227.5142202119.5
وان 900 لیتری تک لایه رادمان پلاستوان پلی اتیلن 900 لیتری تک لایه 28,776,000246.564.561257.57523958.5
وان 1300 لیتری تک لایه رادمان پلاستوان پلی اتیلن 1300 لیتری تک لایه 45,780,000 251886426810424281
وان پلی اتیلن 4000 لیتری تک لایه رادمان پلاستوان پلی اتیلن 4000 لیتری تک لایه98,100,000261126129283146252116

تصویرنامقیمتطول (cm)عرض (cm)ارتفاع بدون درب (cm)ارتفاع با درب (cm)
مخزن 500 لیتری اسلیم لاین سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 500 لیتری اسلیم لاین سه لایه 22,144,000 13256100110
مخزن 1000 لیتری اسلیم لاین سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 1000 لیتری اسلیم لاین سه لایه 35,984,00015165149159

تصویرنامقیمتقطر (cm)ارتفاع بدون درب (cm)ارتفاع با درب (cm)  
مخزن پلی اتیلن 220 لیتری انبساطی سه لایه
9,896,000647283
مخزن پلی اتیلن 150 لیتری انبساطی سه لایه
8,512,000556576

تصویرنامقیمتقطر (cm)ارتفاع بدون درب (cm)ارتفاع با درب (cm)ارتفاع قیف (cm)  
مخزن 10000 لیتری قیفی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 10000 لیتری قیفی سه لایه 216,596,00022833334396
مخزن 5000 لیتری قیفی سه لایهمخزن پلی اتیلن 5000 لیتری قیفی سه لایه 104,492,000 17627228277
مخزن 3000 لیتری قیفی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 3000 لیتری قیفی سه لایه 69,200,000 15322323266
مخزن 2000 لیتری قیفی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 2000 لیتری قیفی سه لایه 43,596,000 14018019157
مخزن 1000 لیتری قیفی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 1000 لیتری قیفی سه لایه 25,604,00010914315143
مخزن 500 لیتری قیفی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 500 لیتری قیفی سه لایه 16,262,000 8611111934

تصویرنامقیمتطول (cm)عرض (cm)ارتفاع بدون درب (cm)ارتفاع با درب (cm) 
مخزن پلی اتیلن2000 لیتری بیضی رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 2000 لیتری بیضی سه لایه49,132,00020014490100
مخزن پلی اتیلن1000 لیتری بیضی رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 1000 لیتری بیضی سه لایه31,832,000 1601257990
مخزن پلی اتیلن 500 لیتری بیضی رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 500 لیتری بیضی سه لایه 19,030,000120946978

تصویرنامقیمتقطر (cm)ارتفاع بدون درب (cm)ارتفاع با درب (cm)  
مخزن 1000 لیتری کروی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 1000 لیتری کروی سه لایه 23,528,000 118118128
مخزن 500 لیتری کروی سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 500 لیتری کروی سه لایه 16,262,000102104115

تصویرنامقیمتطول (cm)عرض (cm)ارتفاع (cm)طول با لبه (cm)عرض با لبه (cm)طول کف (cm)عرض کف (cm) 
وان گرد پلی اتیلن 200 لیتری تک لایه رادمان پلاست آپاداناوان گرد پلی اتیلن 200 لیتری تک لایه 6,867,00057708065
وان پلی اتیلن 300لیتری گرد تک لایه9,810,000 74839173
وان پلی اتیلن 500لیتری گرد تک لایه14,388,000819010096.5

تصویرنامقیمتطول (cm)عرض (cm)ارتفاع (cm)طول با لبه (cm)عرض با لبه (cm)طول کف (cm)عرض کف (cm) 
وان پلی اتیلن حمام 180سانتی متر طرح دار تک لایه17,300,00016755461807915349

تصویرنامقیمتطول (cm)عرض (cm)قطر (cm)ارتفاع بدون درب (cm)ارتفاع با درب (cm)  
مخزن پلی اتیلن 500 لیتری زیر پله سه لایهمخزن پلی اتیلن 500 لیتری زیرپله سه لایه 19,376,000122.573407385
مخزن 800 لیتری زیر پله سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 800 لیتری زیرپله سه لایه 29,410,000 14385428597
مخزن پلی اتیلن 1200 لیتری زیرپله سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 1200 لیتری زیرپله سه لایه 46,364,000 1738646.5105.5109.5
مخزن 1000 لیتری زیر پله سه لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 1000 لیتری زیرپله سه لایه 31,140,000154924596111

تصویرنامقیمتعرض (cm)قطر (cm)ارتفاع بدون درب (cm)ارتفاع با درب (cm)  
مخزن 2000 لیتری نیسانی تک سوز تک لایه رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 2000 لیتری نیسانی تک سوز تک لایه 59,514,000152190107117

تصویرنامقیمتطول (cm)عرض (cm)ارتفاع بدون درب (cm)ارتفاع با درب (cm)  
مخزن 2000 لیتری سمپاش افقی تک لایه رنگی رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 2000 لیتری سم پاش تک لایه رنگی59,512,000 210130124126
مخزن 400 لیتری سمپاش افقی تک لایه رنگی رادمان پلاستمخزن پلی اتیلن 400 لیتری سم پاش تک لایه رنگی17,162,0001305490.5100

فهرست