ابعاد و قیمت عمودی بلند


تصویرنام محصولطولعرضارتفاعقیمت
مخزن 100 لیتری عمودی تک لایه اکسترود رادمان پلاست
47
65
۵,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 150 لیتری عمودی تک لایه اکسترود رادمان پلاست
52
82
۷,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 200 لیتری عمودی تک لایه اکسترود
62
76
۸,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 300 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست
73
84.5
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری عمودی چهار لایه فوم دار رادمان پلاست
88
95
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 800 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست
97
122
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1000 لیتری عمودی تک لایه
106
120
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1500 لیتری عمودی چهار لایه فوم دار
117
164
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 2000 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست آپادانا
140
139
۴۷,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 3000 لیتری عمودی چهار لایه فوم دار رادمان پلاست
146
184
۷۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 4000 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست
168
202
۹۲,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 5000 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست
182
216
۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 8000 لیتری عمودی تک لایه
211
240
۱۷۴,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 10000 لیتری عمودی تک لایه
215
311
۲۳۳,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 15000 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست
263
310
۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 20000 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست
297
327
۴۵۷,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 300 لیتری عمودی بلند تک لایه رادمان پلاست
57
138
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 400 لیتری عمودی بلند تک لایه رادمان پلاست
64
136.5
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری عمودی بلند تک لایه رادمان پلاست
64
169
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 800 لیتری عمودی بلند تک لایه رادمان پلاست
80
166
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
1 2 3 4 5