ابعاد و قیمت عمودی


تصویرنام محصولطولعرضارتفاعقیمت
مخزن 100 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست
47
75
۵,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 150 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست
52
91
۷,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 200 لیتری عمودی تک لایه
62
86
۸,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 300 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست
73
95
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست
88
105
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 800 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست
97
132
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1000 لیتری عمودی تک لایه
106
130
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1500 لیتری عمودی تک لایه
117
174
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 2000 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست آپادانا
140
146
۴۷,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 3000 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست
146
194
۷۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 4000 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست
168
213
۹۲,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 5000 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست
182
227
۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 8000 لیتری عمودی تک لایه
211
252
۱۷۴,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 10000 لیتری عمودی تک لایه
215
322
۲۳۳,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 15000 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست
263
322
۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 20000 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست
297
338
۴۵۷,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 300 لیتری عمودی بلند تک لایه رادمان پلاست
57
149
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 400 لیتری عمودی بلند تک لایه رادمان پلاست
64
147
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری عمودی بلند تک لایه رادمان پلاست
64
180
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 800 لیتری عمودی بلند تک لایه رادمان پلاست
80
178
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
1 2 3