ابعاد و قیمت بیضی


تصویرنام محصولطولعرضارتفاعقیمت
مخزن پلی اتیلن 500 لیتری بیضی رادمان پلاست
120
94
69
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ریال
مخزن پلی اتیلن1000 لیتری بیضی رادمان پلاست
160
125
79
۴۲,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن پلی اتیلن2000 لیتری بیضی رادمان پلاست
200
144
90
۶۵,۷۰۰,۰۰۰ریال