ابعاد و قیمت عمودی بلند


تصویرنام محصولطولعرضارتفاعقیمت
مخزن 300 لیتری عمودی بلند تک لایه رادمان پلاست
57
149
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 400 لیتری عمودی بلند تک لایه رادمان پلاست
64
147
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری عمودی بلند تک لایه رادمان پلاست
64
180
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 800 لیتری عمودی بلند تک لایه رادمان پلاست
80
178
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند تک لایه رادمان پلاست
80
218
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه رادمان پلاست
210
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 2000 لیتری عمودی بلند تک لایه رادمان پلاست آپادانا
118
219
۴۶,۴۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 3000 لیتری عمودی بلند سه لایه
131
255
۸۰,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 2000 لیتری عمودی بلند سه لایه رادمان پلاست آپادانا
118
219
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند سه لایه
80
218
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه
100
219
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 800 لیتری عمودی بلند سه لایه رادمان پلاست
80
178
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری عمودی بلند سه لایه رادمان پلاست
64
180
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 300 لیتری عمودی بلند سه لایه
57
149
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 400 لیتری عمودی بلند سه لایه
64
147
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 3000 لیتری عمودی بلند تک لایه رادمان پلاست
131
255
۷۱,۸۰۰,۰۰۰ریال