ابعاد و قیمت افقی


تصویرنام محصولطولعرضارتفاعقیمت
مخزن 100 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
68
50
50
۶,۸۰۰,۰۰۰ریال
Placeholder
91
61
60
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 300 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
95
72
74
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
114
83
84
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 800 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
138
96.5
94
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1000 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
147
100
101
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
110
84
80
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری افقی درب کنار کشیده سه لایه رادمان پلاست
134.5
80
80
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 800 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
162
89
92
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
152
102
108
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
198
107
106
۴۹,۴۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 2000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
197
122
124
۶۲,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 2500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
212.5
133
132
۷۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 3000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رامان پلاست
223
146
141
۹۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 3500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
230
147
147
۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 4000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
243
158
156
۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 5000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
250
168
170
۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 8000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
290
200
189
۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 10000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
342
204
201
۳۴۳,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخرن پلی اتیلن 100 لیتری افقی سه لایه رادمان پلاست
68
50
50
۷,۲۰۰,۰۰۰ریال
1 2 3