ابعاد و قیمت


تصویرنام محصولطولعرضارتفاعقیمت
مخزن 100 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۱۰۰ لیتری افقی تک لایه 68 50 50 ۶,۸۰۰,۰۰۰ریال
Placeholder
مخزن پلی اتیلن ۲۰۰ لیتری افقی تک لایه اکسترود 91 61 60 ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 300 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن۳۰۰ لیتری افقی تک لایه 95 72 74 ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن۵۰۰ لیتری افقی تک لایه 114 83 84 ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 800 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۸۰۰ لیتری افقی تک لایه 138 96.5 94 ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1000 لیتری افقی تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری افقی تک لایه 147 100 101 ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه 110 84 80 ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری افقی درب کنار کشیده سه لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری افقی کشیده درب کنار تک لایه 134.5 80 80 ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 800 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۸۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه 162 89 92 ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه 152 102 108 ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۱۵۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه 198 107 106 ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 2000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه 197 122 124 ۶۲,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 2500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۲۵۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه 212.5 133 132 ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 3000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رامان پلاست
مخزن پلی اتیلن۳۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه 223 146 141 ۹۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 3500 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۳۵۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه 230 147 147 ۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 4000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن۴۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه 243 158 156 ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 5000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن۵۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه 250 168 170 ۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 8000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۸۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه 290 200 189 ۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 10000 لیتری افقی درب کنار تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی درب کنار تک لایه 342 204 201 ۳۴۳,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 100 لیتری عمودی تک لایه رادمان پلاست
مخزن پلی اتیلن ۱۰۰ لیتری عمودی تک لایه 47 75 ۵,۱۰۰,۰۰۰ریال
1 2 3 4 9