در حال بارگذاری...
برای دانلود کاتالوگ کلیک کنید

لیست قیمت و ابعاد مخازن رادمان پلاست

در جدول زیر قیمت و ابعاد انواع مخازن افقی را می توانید مشاهده نمایید و مخزن مورد نظر خودرا خریداری کنید

وان چهار گوش

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع طول با لبه عرض با لبه طول کف عرض کف
1 وان 20 لیتری وان چهار گوش 310,000 20 لیتری 30 cm 29 cm 32 cm 36 cm 35 cm 30 cm 29 cm
2 وان 35 لیتری وان چهار گوش 400,000 35 لیتری 43 cm 43 cm 21 cm 53 cm 53 cm 41 cm 41 cm
3 وان 50 لیتری وان چهار گوش 490,000 50 لیتری 50 cm 39 cm 31 cm 60 cm 49 cm 47 cm 36 cm
4 وان 100 لیتری وان چهار گوش 920,000 100 لیتری 87 cm 45 cm 27 cm 98 cm 56 cm 86 cm 43 cm
5 وان 100 لیتری گود وان چهار گوش 920,000 100 لیتری 51 cm 41 cm 50 cm 61 cm 52 cm 50 cm 40 cm
6 وان 150 لیتری وان چهار گوش 1,230,000 150 لیتری 81 cm 51 cm 43 cm 92 cm 62 cm 80 cm 49 cm
7 وان 200 لیتری وان چهار گوش 1,650,000 200 لیتری 110 cm 50 cm 35 cm 118 cm 59 cm 108 cm 47 cm
8 وان 200 لیتری گود وان چهار گوش 1,590,000 200 لیتری 77 cm 57 cm 51 cm 88 cm 66 cm 75 cm 52 cm
9 وان 200 لیتری طشتی وان چهار گوش 1,720,000 200 لیتری 99 cm 99 cm 22 cm 105.5 cm 105.5 cm 99 cm 99 cm
10 وان 210 لیتری وان چهار گوش 1,840,000 210 لیتری 135 cm 59 cm 29 cm 147 cm 71 cm 134 cm 56 cm
11 وان 350 لیتری وان چهار گوش 2,570,000 350 لیتری 154 cm 54 cm 41 cm 165 cm 62 cm 153 cm 50 cm
12 وان 380 لیتری وان چهار گوش 2,700,000 380 لیتری 204 cm 63 cm 30 cm 214 cm 74 cm 204 cm 63 cm
13 وان 600 لیتری وان چهار گوش 3,680,000 600 لیتری 127 cm 76 cm 70 cm 141 cm 89 cm 121 cm 69 cm
14 وان 900 لیتری وان چهار گوش 5,390,000 900 لیتری 246.5 cm 64.5 cm 61 cm 257.5 cm 75 cm 239 cm 58.5 cm
15 وان 1000 لیتری وان چهار گوش 4,960,000 183 cm 83 cm 63 cm 197 cm 98 cm 181 cm 80 cm مخازن 1000 لیتری
16 وان 1300 لیتری وان چهار گوش 8,580,000 1300 لیتری 251 cm 88 cm 64 cm 268 cm 104 cm 242 cm 81 cm
17 وان 1500 لیتری وان چهار گوش 7,110,000 مخازن 1500 لیتری 199 cm 103 cm 80 cm 217 cm 119 cm 192 cm 94 cm
18 وان 2000 لیتری وان چهار گوش 9,800,000 2000 لیتری 215.5 cm 117 cm 79 cm 227.5 cm 142 cm 202.5 cm 119.5 cm
19 وان 4000 لیتری وان چهار گوش 18,380,000 4000 لیتری 261 cm 126 cm 129 cm 283 cm 146 cm 252 cm 116 cm
20 مخزن 6000 لیتری عمودی وان چهار گوش 18,990,000 20,360,000 22,880,000 6000 لیتری 193 cm 193 cm 226 cm 214 cm

مخازن آریستا

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع بدون درب ارتفاع
1 مخزن 2000 لیتری افقی طرح آریستا مخازن آریستا 6,860,000 7,720,000 8,910,000 10,910,000 2000 لیتری 175.5 cm 131.5 cm 130 cm 130 cm
2 مخزن 500 لیتری آریستا مخازن آریستا 2,450,000 2,720,000 3,560,000 3,890,000 مخازن 500 لیتری 127 cm 80 cm 80 cm
3 مخزن 1000 لیتری آریستا مخازن آریستا 4,290,000 4,860,000 5,960,000 6,800,000 مخازن 1000 لیتری 151 cm 131 cm 132 cm

افقی درب وسط

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 100 لیتری افقی افقی درب وسط 960,000 1,010,000 100 لیتری 68 cm 50 cm 61 cm 50 cm
2 مخزن 200 لیتری افقی افقی درب وسط 1,570,000 1,660,000 1,850,000 200 لیتری 91 cm 61 cm 71 cm 60 cm
3 مخزن 300 لیتری افقی افقی درب وسط 1,840,000 2,080,000 300 لیتری 95 cm 72 cm 84 cm 74 cm
4 مخزن 500 لیتری افقی افقی درب وسط 2,700,000 2,980,000 3,840,000 4,190,000 مخازن 500 لیتری 114 cm 84 cm 91 cm 84 cm
5 مخزن 800 لیتری افقی افقی درب وسط 3,800,000 4,280,000 5,270,000 6,130,000 مخازن 800 لیتری 138 cm 96.5 cm 106 cm 94 cm

افقی درب کنار

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 500 لیتری افقی کشیده افقی درب کنار 2,700,000 2,980,000 3,840,000 4,190,000 مخازن 500 لیتری 134.5 cm 80 cm 90 cm 80 cm
2 مخزن 5000 لیتری افقی افقی درب کنار 23,770,000 25,160,000 2,932,000 32,440,000 5000 لیتری 250 cm 168 cm 181 cm 170 cm
3 مخزن 10000 لیتری افقی افقی درب کنار 46,800,000 50,840,000 55,700,000 61,890,000 342 cm 204 cm 218 cm 201 cm مخازن 10000 لیتری
4 مخزن 800 لیتری افقی کشیده افقی درب کنار 3,800,000 4,280,000 5,270,000 6,130,000 مخازن 800 لیتری 162 cm 89 cm 100 cm 92 cm
5 مخزن 1000 لیتری افقی افقی درب کنار 4,660,000 5,190,000 6,300,000 7,180,000 152 cm 102 cm 110 cm 108 cm مخازن 1000 لیتری
6 مخزن 1500 لیتری افقی افقی درب کنار 6,860,000 7,260,000 8,490,000 9,420,000 مخازن 1500 لیتری 198 cm 107 cm 117 cm 106 cm
7 مخزن 2000 لیتری افقی افقی درب کنار 8,700,000 9,210,000 10,960,000 11,360,000 2000 لیتری 197 cm 122 cm 134 cm 124 cm
8 مخزن 2500 لیتری افقی افقی درب کنار 10,050,000 10,890,000 12,330,000 14,730,000 2500 لیتری 212.5 cm 133 cm 142 cm 132 cm
9 مخزن 3000 لیتری افقی افقی درب کنار 13,970,000 14,920,000 16,850,000 18,390,000 3000 لیتری 223 cm 146 cm 156 cm 141 cm
10 مخزن 3500 لیتری افقی افقی درب کنار 16,050,000 17,250,000 19,730,000 22,870,000 3500 لیتری 230 cm 147 cm 157 cm 147 cm
11 مخزن 4000 لیتری افقی افقی درب کنار 17,400,000 19,070,000 21,920,000 25,420,000 4000 لیتری 243 cm 158 cm 168 cm 156 cm
12 مخزن 5000 لیتری افقی افقی درب کنار 23,770,000 25,160,000 29,320,000 32,440,000 5000 لیتری 250 cm 168 cm 181 cm 170 cm
13 مخزن 8000 لیتری افقی افقی درب کنار 40,060,000 50,840,000 55,070,000 61,890,000 8000 لیتری 290 cm 200 cm 204 cm 201 cm

عمودی بلند

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 300 لیتری عمودی بلند عمودی بلند 1,690,000 2,050,000 300 لیتری 57 cm 57 cm 149 cm 138 cm
2 مخزن 400 لیتری عمودی بلند عمودی بلند 1,840,000 2,720,000 400 لیتری 64 cm 64 cm 147 cm 136.5 cm
3 مخزن 500 لیتری عمودی بلند عمودی بلند 2,330,000 2,920,000 مخازن 500 لیتری 64 cm 64 cm 180 cm 169 cm
4 مخزن 800 لیتری عمودی بلند عمودی بلند 3,060,000 4,090,000 مخازن 800 لیتری 80 cm 80 cm 178 cm 166 cm
5 مخزن 1000 لیتری عمودی بلند عمودی بلند 4,170,000 4,670,000 80 cm 80 cm 218 cm 208 cm مخازن 1000 لیتری
6 مخزن 1500 لیتری عمودی بلند عمودی بلند 5,390,000 6,100,000 6,920,000 مخازن 1500 لیتری 100 cm 100 cm 219 cm 210 cm
7 مخزن 2000 لیتری عمودی بلند عمودی بلند 6,490,000 7,520,000 8,560,000 10,390,000 2000 لیتری 118 cm 118 cm 219 cm 208 cm
8 مخزن 3000 لیتری عمودی بلند عمودی بلند 10,050,000 11,280,000 13,150,000 15,250,000 3000 لیتری 131 cm 131 cm 255 cm 241 cm
9 مخزن 5000 لیتری عمودی بلند عمودی بلند 16,170,000 17,380,000 19,730,000 22,720,000 5000 لیتری 165 cm 165 cm 269 cm 254 cm

عمودی متوسط

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 100 لیتری عمودی عمودی متوسط 710,000 750,000 100 لیتری 47 cm 47 cm 75 cm 65 cm
2 مخزن 150 لیتری عمودی عمودی متوسط 1,020,000 1,270,000 1,080,000 150 لیتری 52 cm 52 cm 91 cm 82 cm
3 مخزن 200 لیتری عمودی عمودی متوسط 1,140,000 1,600,000 1,210,000 200 لیتری 62 cm 62 cm 86 cm 76 cm
4 مخزن 300 لیتری عمودی عمودی متوسط 1,590,000 1,690,000 1,950,000 300 لیتری 73 cm 73 cm 95 cm 84.5 cm
5 مخزن 500 لیتری عمودی عمودی متوسط 2,080,000 2,720,000 3,490,000 3,810,000 مخازن 500 لیتری 88 cm 88 cm 105 cm 95 cm
6 مخزن 800 لیتری عمودی عمودی متوسط 2,700,000 3,700,000 4,320,000 مخازن 800 لیتری 97 cm 97 cm 132 cm 122 cm
7 مخزن 1000 لیتری عمودی عمودی متوسط 3,800,000 4,280,000 5,070,000 5,610,000 106 cm 106 cm 130 cm 120 cm مخازن 1000 لیتری
8 مخزن 1500 لیتری عمودی عمودی متوسط 5,390,000 6,100,000 6,710,000 8,150,000 مخازن 1500 لیتری 117 cm 117 cm 174 cm 164 cm
9 مخزن 2000 لیتری عمودی عمودی متوسط 6,620,000 7,460,000 8,630,000 10,390,000 2000 لیتری 140 cm 140 cm 146 cm 139 cm
10 مخزن 3000 لیتری عمودی عمودی متوسط 10,050,000 11,280,000 13,150,000 15,250,000 3000 لیتری 146 cm 146 cm 194 cm 184 cm
11 مخزن 4000 لیتری عمودی عمودی متوسط 12,990,000 14,400,000 15,890,000 18,090,000 4000 لیتری 168 cm 168 cm 213 cm 202 cm
12 مخزن 5000 لیتری عمودی عمودی متوسط 16,170,000 17,370,000 19,730,000 22,720,000 5000 لیتری 182 cm 182 cm 227 cm 216 cm
13 مخزن 8000 لیتری عمودی عمودی متوسط 24,380,000 27,110,000 30,000,000 33,640,000 8000 لیتری 211 cm 211 cm 252 cm 240 cm
14 مخزن 10000 لیتری عمودی عمودی متوسط 32,710,000 35,930,000 40,690,000 44,700,000 215 cm 215 cm 322 cm 310 cm مخازن 10000 لیتری
15 مخزن 15000 لیتری عمودی عمودی متوسط 49,370,000 53,570,000 57,950,000 15000 لیتری 263 cm 263 cm 322 cm 310 cm
16 مخزن 20000 لیتری عمودی عمودی متوسط 64,070,000 69,130,000 74,390,000 20000 لیتری 297 cm 297 cm 338 cm 327 cm

عمودی کوتاه

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 3000 لیتری عمودی کوتاه عمودی کوتاه 10,050,000 11,150,000 13,150,000 15,250,000 3000 لیتری 180 cm 180 cm 141 cm 130 cm
2 مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه عمودی کوتاه 19,360,000 21,790,000 24,660,000 6000 لیتری 233.5 cm 233.5 cm 173 cm 160 cm
3 مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه عمودی کوتاه 32,590,000 35,800,000 40,550,000 44,550,000 263 cm 263 cm 212 cm 200 cm مخازن 10000 لیتری

مکعب افقی

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 100 لیتری مکعبی مکعب افقی 960,000 1,010,000 100 لیتری 77 cm 45.5 cm 41 cm 32.5 cm
2 مخزن 200 لیتری مکعبی مکعب افقی 1,570,000 1,660,000 1,850,000 200 لیتری 100 cm 57 cm 43 cm 36 cm
3 مخزن 300 لیتری مکعبی مکعب افقی 2,630,000 2,790,000 2,980,000 300 لیتری 119 cm 63.5 cm 53 cm
4 مخزن 500 لیتری مکعبی مکعب افقی 3,800,000 4,020,000 4,150,000 مخازن 500 لیتری 147 cm 76.5 cm 61.5 cm
5 مخزن 1000 لیتری مکعبی مکعب افقی 5,640,000 5,970,000 6,360,000 174 cm 88.5 cm 83.5 cm مخازن 1000 لیتری
6 مخزن 1500 لیتری مکعبی مکعب افقی 7,350,000 7,780,000 8,170,000 مخازن 1500 لیتری 207 cm 111 cm 80 cm
7 مخزن 2000 لیتری مکعبی مکعب افقی 9,370,000 9,920,000 10,310,000 2000 لیتری 234 cm 122 cm 82 cm

مکعب عمودی

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 100 لیتری مکعبی عمودی مکعب عمودی 960,000 1,010,000 1,210,000 100 لیتری 44 cm 39 cm 80 cm 70 cm
2 مخزن 150 لیتری مکعبی عمودی مکعب عمودی 1,200,000 1,270,000 1,530,000 150 لیتری 51 cm 39 cm 95 cm 85 cm
3 مخزن 220 لیتری مکعبی عمودی مکعب عمودی 1,690,000 1,790,000 2,180,000 220 لیتری 58 cm 39.5 117.5 cm 107.5 cm
4 مخزن 330 لیتری مکعبی عمودی مکعب عمودی 2,180,000 2,310,000 2,570,000 330 لیتری 59cm 44.5 cm 146 cm 136 cm
5 مخزن 500 لیتری مکعبی عمودی مکعب عمودی 3,060,000 3,240,000 3,370,000 مخازن 500 لیتری 60.5 cm 55 cm 172 cm 161 cm

زیرپله

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب ارتفاع پشت
1 مخزن 300 لیتری زیر پله زیرپله 2,060,000 2,180,000 2,310,000 300 لیتری 105 cm 63 cm 72.5 cm 65 cm 26 cm
2 مخزن 500 لیتری زیر پله زیرپله 3,370,000 3,570,000 3,630,000 مخازن 500 لیتری 122.5 cm 73 cm 85 cm 73 cm 40 cm
3 مخزن 800 لیتری زیر پله زیرپله 5,020,000 5,320,000 5,510,000 مخازن 800 لیتری 143 cm 85 cm 97 cm 85 cm 42 cm
4 مخزن 1000 لیتری زیر پله زیرپله 5,450,000 5,770,000 5,840,000 154 cm 92 cm 111 cm 96 cm 45 cm مخازن 1000 لیتری
5 مخزن 1200 لیتری زیر پله زیرپله 8,210,000 8,690,000 8,690,000 1200 لیتری 173 cm 86 cm 109.5 cm 105.5 cm 46.5 cm
6 مخزن 1500 لیتری زیر پله زیرپله 8,210,000 8,690,000 8,690,000 مخازن 1500 لیتری 183.5 cm 103 cm 113.5 cm 102.5 cm 46.5 cm

اسلیم لاین

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 500 لیتری اسلیم لاین اسلیم لاین 3,920,000 4,150,000 مخازن 500 لیتری 132 cm 56 cm 110 cm 100 cm
2 مخزن 1000 لیتری اسلیم لاین اسلیم لاین 6,370,000 6,740,000 151 cm 65 cm 159 cm 149 cm مخازن 1000 لیتری

بیضی

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 500 لیتری بیضی بیضی 2,700,000 3,310,000 4,380,000 مخازن 500 لیتری 120 cm 94 cm 78 cm 69 cm
2 مخزن 1000 لیتری بیضی بیضی 4,660,000 5,970,000 7,330,000 160 cm 125 cm 90 cm 79 cm مخازن 1000 لیتری
3 مخزن 2000 لیتری بیضی بیضی 8,700,000 9,210,000 10,960,000 2000 لیتری 200 cm 144 cm 100 cm 90 cm

کروی

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 500 لیتری کروی کروی 2,080,000 2,920,000 3,490,000 مخازن 500 لیتری 102 cm 102 cm 115 cm 104 cm
2 مخزن 1000 لیتری کروی کروی 3,800,000 4,280,000 5,210,000 118 cm 118 cm 128 cm 118 cm مخازن 1000 لیتری

سم پاش

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ
1 مخزن 100 لیتری سم پاش دو طبقه سم پاش 1,080,000 1,140,000 100 لیتری
2 مخزن 400 لیتری سم پاش دو طبقه سم پاش 3,040,000 3,220,000 400 لیتری 130 cm 54 cm 100 cm 90.5 cm
3 مخزن 2000 لیتری سم پاش دو طبقه سم پاش 10,540,000 11,150,000 2000 لیتری 210 cm 130 cm 126 cm 124 cm

نیسانی

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 2000 لیتری نیسانی تک سوز نیسانی 11,150,000 11,800,000 11,800,000 2000 لیتری 190 cm 152 cm 117 cm 107 cm
2 مخزن 2000 لیتری نیسانی طرح آریستا نیسانی 9,310,000 9,860,000 9,860,000 2000 لیتری 175.5 cm 131.5 cm 130 cm

مخازن آبسار

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 500 لیتری افقی آبسار مخازن آبسار 2,530,000 مخازن 500 لیتری 114 cm 83 cm 110 cm 84 cm
2 مخزن 1000لیتری افقی آبسار مخازن آبسار 4,730,000 مخازن 1000 لیتری 152 cm 102 cm 110 cm 108 cm
3 مخزن 300 لیتری عمودی آبسار مخازن آبسار 1,620,000 300 لیتری 95 cm 84.5 cm 71 cm 36 cm 73 cm 73 cm
4 مخزن 500 لیتری عمودی آبسار مخازن آبسار 2,270,000 مخازن 500 لیتری 105 cm 95 cm 88 cm 88 cm
5 مخزن 1000 لیتری عمودی آبسار مخازن آبسار 3,820,000 مخازن 1000 لیتری 130 cm 120 cm 106 cm 106 cm
6 مخزن 2000 لیتری عمودی آبسار مخازن آبسار 6,870,000 2000 لیتری 146 cm 139 cm 140 cm 140 cm
7 مخزن 3000 لیتری عمودی آبسار مخازن آبسار 9,980,000 194 cm 184 cm 146 cm 144 cm
8 مخزن 5000 لیتری عمودی آبسار مخازن آبسار 15,300,000 5000 لیتری 222 cm 212 cm 182 cm 182 cm
9 مخزن 500 لیتری عمودی بلند آبسار مخازن آبسار 2,530,000 180 cm 169 cm 64 cm 64 cm
10 مخزن 1000 لیتری عمودی بلند آبسار مخازن آبسار 4,210,000 218 cm 208 cm 80 cm 80 cm

وان گرد

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ ارتفاع قطر پایین قطر بالا قطر با لبه
1 وان 200 لیتری گرد وان گرد 1,290,000 200 لیتری 65 cm 57 cm 70 cm 80 cm
2 وان 300 لیتری گرد وان گرد 1,840,000 300 لیتری 73 cm 74 cm 83 cm 91 cm
3 وان 500 لیتری گرد وان گرد 2,700,000 مخازن 500 لیتری 96.5 cm 81 cm 90 cm 100 cm

وان حمام

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار طول عرض ارتفاع طول با لبه عرض با لبه طول کف عرض کف
1 وان حمام 180 سانتی متری طرح دار وان حمام 3,240,000 167 cm 55 cm 46 cm 180 cm 79 cm 153 cm 49 cm

قیفی

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب ارتفاع قیف
1 مخزن 500 لیتری قیفی قیفی 2,700,000 3,050,000 مخازن 500 لیتری 86 cm 86 cm 119 cm 111 cm 34 cm
2 مخزن 1000 لیتری قیفی قیفی 4,410,000 4,800,000 109 cm 109 cm 151 cm 143 cm 43 cm مخازن 1000 لیتری
3 مخزن 2000 لیتری قیفی قیفی 7,470,000 8,170,000 2000 لیتری 140 cm 140 cm 191 cm 180 cm 57 cm
4 مخزن 3000 لیتری قیفی قیفی 11,760,000 12,970,000 3000 لیتری 153 cm 153 cm 232 cm 223 cm 66 cm
5 مخزن 5000 لیتری قیفی قیفی 17,890,000 19,580,000 5000 لیتری 176 cm 176 cm 282 cm 272 cm 77 cm
6 مخزن 10000 لیتری قیفی قیفی 37,120,000 40,600,000 228 cm 228 cm 343 cm 333 cm 96 cm مخازن 10000 لیتری

انبساطی

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 60 لیتری انبساطی انبساطی 690,000 840,000 60 لیتری 41 cm 41 cm 60 cm 48.5 cm
2 مخزن 80 لیتری انبساطی انبساطی 750,000 980,000 80 لیتری 45 cm 45 cm 63 cm 51 cm
3 مخزن 110 لیتری انبساطی انبساطی 1,140,000 1,180,000 110 لیتری 49 cm 49 cm 71 cm 58 cm
4 مخزن 150 لیتری انبساطی انبساطی 1,400,000 1,600,000 1,510,000 150 لیتری 55 cm 55 cm 76 cm 65 cm
5 مخزن 220 لیتری انبساطی انبساطی 1,850,000 1,660,000 1,710,000 220 لیتری 64 cm 64 cm 83 cm 72 cm