در حال بارگذاری...
برای دانلود کاتالوگ کلیک کنید

لیست قیمت و ابعاد مخازن رادمان پلاست

در جدول زیر قیمت و ابعاد انواع مخازن افقی را می توانید مشاهده نمایید و مخزن مورد نظر خودرا خریداری کنید

افقی درب وسط

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 100 لیتری افقی افقی درب وسط
1,210,000
1,280,000
100 لیتری 68 cm 50 cm 61 cm 50 cm
2 مخزن 200 لیتری افقی افقی درب وسط
1,980,000
2,350,000
2,100,000
200 لیتری 91 cm 61 cm 71 cm 60 cm
3 مخزن 300 لیتری افقی افقی درب وسط
2,330,000
2,630,000
300 لیتری 95 cm 72 cm 84 cm 74 cm
4 مخزن 500 لیتری افقی افقی درب وسط
3,410,000
3,770,000
4,860,000
5,290,000
مخازن 500 لیتری 114 cm 84 cm 91 cm 84 cm
5 مخزن 800 لیتری افقی افقی درب وسط
4,810,000
5,420,000
6,680,000
7,750,000
مخازن 800 لیتری 138 cm 96.5 cm 106 cm 94 cm

افقی درب کنار

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 500 لیتری افقی کشیده افقی درب کنار
3,410,000
3,770,000
4,860,000
5,290,000
مخازن 500 لیتری 134.5 cm 80 cm 90 cm 80 cm
2 مخزن 800 لیتری افقی کشیده افقی درب کنار
4,810,000
5,420,000
6,680,000
7,750,000
مخازن 800 لیتری 162 cm 89 cm 100 cm 92 cm
3 مخزن 1000 لیتری افقی افقی درب کنار
5,890,000
6,560,000
7,980,000
9,080,000
152 cm 102 cm 110 cm 108 cm مخازن 1000 لیتری
4 مخزن 1500 لیتری افقی افقی درب کنار
8,680,000
9,190,000
10,750,000
11,910,000
مخازن 1500 لیتری 198 cm 107 cm 117 cm 106 cm
5 مخزن 2000 لیتری افقی افقی درب کنار
11,010,000
11,650,000
13,180,000
14,370,000
2000 لیتری 197 cm 122 cm 134 cm 124 cm
6 مخزن 2500 لیتری افقی افقی درب کنار
12,710,000
13,780,000
15,610,000
18,630,000
2500 لیتری 212.5 cm 133 cm 142 cm 132 cm
7 مخزن 3000 لیتری افقی افقی درب کنار
17,670,000
18,870,000
21,330,000
23,260,000
3000 لیتری 223 cm 146 cm 156 cm 141 cm
8 مخزن 3500 لیتری افقی افقی درب کنار
20,310,000
21,830,000
24,970,000
28,930,000
3500 لیتری 230 cm 147 cm 157 cm 147 cm
9 مخزن 4000 لیتری افقی افقی درب کنار
22,010,000
24,120,000
27,740,000
32,150,000
4000 لیتری 243 cm 158 cm 168 cm 156 cm
10 مخزن 5000 لیتری افقی افقی درب کنار
30,070,000
31,840,000
37,110,000
41,030,000
5000 لیتری 250 cm 168 cm 181 cm 170 cm
11 مخزن 5000 لیتری افقی افقی درب کنار
30,070,000
31,840,000
37,110,000
41,030,000
5000 لیتری 250 cm 168 cm 181 cm 170 cm
12 مخزن 8000 لیتری افقی افقی درب کنار
50,690,000
53,660,000
59,650,000
67,130,000
8000 لیتری 290 cm 200 cm 204 cm 201 cm
13 مخزن 10000 لیتری افقی افقی درب کنار
59,210,000
64,330,000
69,710,000
78,290,000
342 cm 204 cm 218 cm 201 cm مخازن 10000 لیتری

مخازن آریستا

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع
1 مخزن 500 لیتری آریستا مخازن آریستا
3,100,000
3,450,000
4,510,000
8,600,000
مخازن 500 لیتری 127 cm 80 cm 80 cm
2 مخزن 1000 لیتری آریستا مخازن آریستا
5,430,000
6,150,000
7,540,000
8,600,000
مخازن 1000 لیتری 151 cm 131 cm 132 cm
3 مخزن 2000 لیتری افقی طرح آریستا مخازن آریستا
8,680,000
9,760,000
11,270,000
13,800,000
2000 لیتری 175.5 cm 131.5 cm 130 cm 130 cm

عمودی متوسط

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 100 لیتری عمودی عمودی متوسط
900,000
950,000
100 لیتری 47 cm 47 cm 75 cm 65 cm
2 مخزن 150 لیتری عمودی عمودی متوسط
1,290,000
1,610,000
1,360,000
150 لیتری 52 cm 52 cm 91 cm 82 cm
3 مخزن 200 لیتری عمودی عمودی متوسط
1,440,000
2,020,000
1,530,000
200 لیتری 62 cm 62 cm 86 cm 76 cm
4 مخزن 300 لیتری عمودی عمودی متوسط
2,020,000
2,130,000
2,460,000
300 لیتری 73 cm 73 cm 95 cm 84.5 cm
5 مخزن 500 لیتری عمودی عمودی متوسط
2,640,000
3,450,000
4,420,000
4,820,000
مخازن 500 لیتری 88 cm 88 cm 105 cm 95 cm
6 مخزن 800 لیتری عمودی عمودی متوسط
3,410,000
4,680,000
5,460,000
مخازن 800 لیتری 97 cm 97 cm 132 cm 122 cm
7 مخزن 1000 لیتری عمودی عمودی متوسط
4,810,000
5,420,000
6,420,000
7,090,000
106 cm 106 cm 130 cm 120 cm مخازن 1000 لیتری
8 مخزن 1500 لیتری عمودی عمودی متوسط
6,820,000
7,710,000
8,500,000
10,310,000
مخازن 1500 لیتری 117 cm 117 cm 174 cm 164 cm
9 مخزن 2000 لیتری عمودی عمودی متوسط
8,370,000
9,440,000
10,920,000
13,140,000
2000 لیتری 140 cm 140 cm 146 cm 139 cm
10 مخزن 3000 لیتری عمودی عمودی متوسط
12,710,000
14,280,000
16,650,000
19,290,000
3000 لیتری 146 cm 146 cm 194 cm 184 cm
11 مخزن 4000 لیتری عمودی عمودی متوسط
16,430,000
18,220,000
20,110,000
22,880,000
4000 لیتری 168 cm 168 cm 213 cm 202 cm
12 مخزن 5000 لیتری عمودی عمودی متوسط
20,460,000
21,990,000
24,970,000
28,740,000
5000 لیتری 182 cm 182 cm 227 cm 216 cm
13 مخزن 6000 لیتری عمودی عمودی متوسط
2,430,000 24,030,000
25,760,000
28,960,000
6000 لیتری 214 cm 195 cm 195 221 cm
14 مخزن 8000 لیتری عمودی عمودی متوسط
30,850,000
34,300,000
37,970,000
42,550,000
8000 لیتری 211 cm 211 cm 252 cm 240 cm
15 مخزن 10000 لیتری عمودی عمودی متوسط
41,390,000
45,460,000
51,500,000
56,540,000
215 cm 215 cm 322 cm 310 cm مخازن 10000 لیتری
16 مخزن 15000 لیتری عمودی عمودی متوسط
62,470,000
67,770,000
73,350,000
15000 لیتری 263 cm 263 cm 322 cm 310 cm
17 مخزن 20000 لیتری عمودی عمودی متوسط
81,070,000
87,470,000
94,160,000
20000 لیتری 297 cm 297 cm 338 cm 327 cm

عمودی بلند

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 300 لیتری عمودی بلند عمودی بلند
2,140,000
2,590,000
300 لیتری 57 cm 57 cm 149 cm 138 cm
2 مخزن 400 لیتری عمودی بلند عمودی بلند
2,330,000
3,450,000
400 لیتری 64 cm 64 cm 147 cm 136.5 cm
3 مخزن 500 لیتری عمودی بلند عمودی بلند
2,950,000
3,690,000
مخازن 500 لیتری 64 cm 64 cm 180 cm 169 cm
4 مخزن 800 لیتری عمودی بلند عمودی بلند
3,880,000
5,170,000
مخازن 800 لیتری 80 cm 80 cm 178 cm 166 cm
5 مخزن 1000 لیتری عمودی بلند عمودی بلند
5,270,000
5,910,000
80 cm 80 cm 218 cm 208 cm مخازن 1000 لیتری
6 مخزن 1500 لیتری عمودی بلند عمودی بلند
6,820,000
7,710,000
8,760,000
مخازن 1500 لیتری 100 cm 100 cm 219 cm 210 cm
7 مخزن 2000 لیتری عمودی بلند عمودی بلند
8,220,000
9,520,000
10,840,000
12,950,000
2000 لیتری 118 cm 118 cm 219 cm 208 cm
8 مخزن 3000 لیتری عمودی بلند عمودی بلند
12,710,000
14,280,000
16,650,000
19,290,000
3000 لیتری 131 cm 131 cm 255 cm 241 cm
9 مخزن 5000 لیتری عمودی بلند عمودی بلند
20,460,000
21,990,000
24,970,000
28,740,000
5000 لیتری 165 cm 165 cm 269 cm 254 cm

عمودی کوتاه

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 3000 لیتری عمودی کوتاه عمودی کوتاه
12,710,000
14,110,000
16,650,000
19,290,000
3000 لیتری 180 cm 180 cm 141 cm 130 cm
2 مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه عمودی کوتاه
24,490,000
27,570,000
31,210,000
6000 لیتری 233.5 cm 233.5 cm 173 cm 160 cm
3 مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه عمودی کوتاه
41,230,000
45,290,000
51,330,000
56,350,000
263 cm 263 cm 212 cm 200 cm مخازن 10000 لیتری

مکعب افقی

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 100 لیتری مکعبی مکعب افقی
1,210,000
1,280,000
100 لیتری 77 cm 45.5 cm 41 cm 32.5 cm
2 مخزن 200 لیتری مکعبی مکعب افقی
1,980,000
2,100,000
2,350,000
200 لیتری 100 cm 57 cm 43 cm 36 cm
3 مخزن 300 لیتری مکعبی مکعب افقی
3,330,000
3,530,000
3,770,000
300 لیتری 119 cm 63.5 cm 53 cm
4 مخزن 500 لیتری مکعبی مکعب افقی
4,810,000
5,090,000
5,250,000
مخازن 500 لیتری 147 cm 76.5 cm 61.5 cm
5 مخزن 1000 لیتری مکعبی مکعب افقی
7,130,000
7,550,000
8,040,000
174 cm 88.5 cm 83.5 cm مخازن 1000 لیتری
6 مخزن 1500 لیتری مکعبی مکعب افقی
9,300,000
9,850,000
10,340,000
مخازن 1500 لیتری 207 cm 111 cm 80 cm
7 مخزن 2000 لیتری مکعبی مکعب افقی
11,860,000
12,550,000
13,050,000
2000 لیتری 234 cm 122 cm 82 cm

مکعب عمودی

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 100 لیتری مکعبی عمودی مکعب عمودی
1,210,000
1,280,000
1,530,000
100 لیتری 44 cm 39 cm 80 cm 70 cm
2 مخزن 150 لیتری مکعبی عمودی مکعب عمودی
1,520,000
1,610,000
1,940,000
150 لیتری 51 cm 39 cm 95 cm 85 cm
3 مخزن 220 لیتری مکعبی عمودی مکعب عمودی
2,140,000
2,260,000
2,760,000
220 لیتری 58 cm 39.5 117.5 cm 107.5 cm
4 مخزن 330 لیتری مکعبی عمودی مکعب عمودی
2,760,000
2,920,000
3,250,000
330 لیتری 59cm 44.5 cm 146 cm 136 cm
5 مخزن 500 لیتری مکعبی عمودی مکعب عمودی
3,880,000
4,100,000
4,270,000
مخازن 500 لیتری 60.5 cm 55 cm 172 cm 161 cm

زیرپله

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع پشت ارتفاع
1 مخزن 300 لیتری زیر پله زیرپله
2,600,000
2,760,000
2,920,000
300 لیتری 105 cm 63 cm 26 cm 72 cm
2 مخزن 500 لیتری زیر پله زیرپله
4,260,000
4,510,000
4,590,000
مخازن 500 لیتری 125 cm 74cm 86 cm 41 cm
3 مخزن 800 لیتری زیر پله زیرپله
5,580,000
5,910,000
6,240,000
مخازن 800 لیتری 173 cm 99 cm 48 cm 93 cm
4 مخزن 1000 لیتری زیر پله زیرپله
6,200,000
6,560,000
7,220,000
111 cm مخازن 1000 لیتری 174 cm 102 cm 52 cm
5 مخزن 1000 لیتری زیر پله(طرح قدیم) زیرپله
6,900,000
7,300,000
7,380,000
مخازن 1000 لیتری 154 cm 91 cm 109 cm 44 cm
6 مخزن 1200 لیتری زیر پله زیرپله
10,390,000
10,990,000
10,990,000
1200 لیتری 177 cm 87 cm 110 cm 47 cm
7 مخزن 1500 لیتری زیر پله زیرپله
8,680,000
9,190,000
9,520,000
مخازن 1500 لیتری 113.5 cm 218 cm 113 cm 57 cm

اسلیم لاین

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 500 لیتری اسلیم لاین اسلیم لاین
4,960,000
5,250,000
مخازن 500 لیتری 132 cm 56 cm 110 cm 100 cm
2 مخزن 1000 لیتری اسلیم لاین اسلیم لاین
8,060,000
8,530,000
151 cm 65 cm 159 cm 149 cm مخازن 1000 لیتری

بیضی

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 500 لیتری بیضی بیضی
3,410,000
4,180,000
5,550,000
مخازن 500 لیتری 120 cm 94 cm 78 cm 69 cm
2 مخزن 1000 لیتری بیضی بیضی
5,890,000
7,550,000
9,280,000
160 cm 125 cm 90 cm 79 cm مخازن 1000 لیتری
3 مخزن 2000 لیتری بیضی بیضی
11,010,000
11,650,000
13,870,000
2000 لیتری 200 cm 144 cm 100 cm 90 cm

سم پاش

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ
1 مخزن 100 لیتری سم پاش دو طبقه سم پاش
1,360,000
1,440,000
100 لیتری
2 مخزن 400 لیتری سم پاش دو طبقه سم پاش
3,840,000
4,070,000
400 لیتری 130 cm 54 cm 100 cm 90.5 cm
3 مخزن 2000 لیتری سم پاش دو طبقه سم پاش
13,330,000
14,110,000
2000 لیتری 210 cm 130 cm 126 cm 124 cm

کروی

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 500 لیتری کروی کروی
2,640,000
3,690,000
4,420,000
مخازن 500 لیتری 102 cm 102 cm 115 cm 104 cm
2 مخزن 1000 لیتری کروی کروی
4,810,000
5,420,000
6,590,000
118 cm 118 cm 128 cm 118 cm مخازن 1000 لیتری

نیسانی

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 2000 لیتری نیسانی تک سوز نیسانی
14,110,000
14,930,000
14,930,000
2000 لیتری 190 cm 152 cm 117 cm 107 cm
2 مخزن 2000 لیتری نیسانی طرح آریستا نیسانی
11,780,000
12,470,000
12,470,000
2000 لیتری 175.5 cm 131.5 cm 130 cm

انبساطی

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 60 لیتری انبساطی انبساطی
870,000
1,070,000
60 لیتری 41 cm 41 cm 60 cm 48.5 cm
2 مخزن 80 لیتری انبساطی انبساطی
950,000
1,240,000
80 لیتری 45 cm 45 cm 63 cm 51 cm
3 مخزن 110 لیتری انبساطی انبساطی
1,440,000
1,490,000
110 لیتری 49 cm 49 cm 71 cm 58 cm
4 مخزن 150 لیتری انبساطی انبساطی
1,910,000
1,770,000
2,020,000
150 لیتری 55 cm 55 cm 76 cm 65 cm
5 مخزن 220 لیتری انبساطی انبساطی
2,350,000
2,100,000
2,170,000
220 لیتری 64 cm 64 cm 83 cm 72 cm

قیفی

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب ارتفاع قیف
1 مخزن 500 لیتری قیفی قیفی
3,410,000
3,860,000
مخازن 500 لیتری 86 cm 86 cm 119 cm 111 cm 34 cm
2 مخزن 1000 لیتری قیفی قیفی
5,580,000
6,070,000
109 cm 109 cm 151 cm 143 cm 43 cm مخازن 1000 لیتری
3 مخزن 2000 لیتری قیفی قیفی
9,460,000
10,340,000
2000 لیتری 140 cm 140 cm 191 cm 180 cm 57 cm
4 مخزن 3000 لیتری قیفی قیفی
14,880,000
16,410,000
3000 لیتری 153 cm 153 cm 232 cm 223 cm 66 cm
5 مخزن 5000 لیتری قیفی قیفی
22,630,000
24,780,000
5000 لیتری 176 cm 176 cm 282 cm 272 cm 77 cm
6 مخزن 10000 لیتری قیفی قیفی
46,970,000
51,360,000
228 cm 228 cm 343 cm 333 cm 96 cm مخازن 10000 لیتری

وان چهار گوش

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع طول با لبه عرض با لبه طول کف عرض کف
1 وان 20 لیتری وان چهار گوش
390,000
20 لیتری 30 cm 29 cm 32 cm 36 cm 35 cm 30 cm 29 cm
2 وان 35 لیتری وان چهار گوش
500,000
35 لیتری 43 cm 43 cm 21 cm 53 cm 53 cm 41 cm 41 cm
3 وان 50 لیتری وان چهار گوش
620,000
50 لیتری 50 cm 39 cm 31 cm 60 cm 49 cm 47 cm 36 cm
4 وان 100 لیتری وان چهار گوش
1,160,000
100 لیتری 87 cm 45 cm 27 cm 98 cm 56 cm 86 cm 43 cm
5 وان 100 لیتری گود وان چهار گوش
1,160,000
100 لیتری 51 cm 41 cm 50 cm 61 cm 52 cm 50 cm 40 cm
6 وان 150 لیتری وان چهار گوش
1,550,000
150 لیتری 81 cm 51 cm 43 cm 92 cm 62 cm 80 cm 49 cm
7 وان 200 لیتری وان چهار گوش
2,090,000
200 لیتری 110 cm 50 cm 35 cm 118 cm 59 cm 108 cm 47 cm
8 وان 200 لیتری گود وان چهار گوش
2,020,000
200 لیتری 77 cm 57 cm 51 cm 88 cm 66 cm 75 cm 52 cm
9 وان 200 لیتری طشتی وان چهار گوش
2,170,000
200 لیتری 99 cm 99 cm 22 cm 105.5 cm 105.5 cm 99 cm 99 cm
10 وان 210 لیتری وان چهار گوش
2,330,000
210 لیتری 135 cm 59 cm 29 cm 147 cm 71 cm 134 cm 56 cm
11 وان 350 لیتری وان چهار گوش
3,260,000
350 لیتری 154 cm 54 cm 41 cm 165 cm 62 cm 153 cm 50 cm
12 وان 380 لیتری وان چهار گوش
3,410,000
380 لیتری 204 cm 63 cm 30 cm 214 cm 74 cm 204 cm 63 cm
13 وان 600 لیتری وان چهار گوش
4,650,000
600 لیتری 127 cm 76 cm 70 cm 141 cm 89 cm 121 cm 69 cm
14 وان 900 لیتری وان چهار گوش
6,820,000
900 لیتری 246.5 cm 64.5 cm 61 cm 257.5 cm 75 cm 239 cm 58.5 cm
15 وان 1000 لیتری وان چهار گوش
6,280,000
183 cm 83 cm 63 cm 197 cm 98 cm 181 cm 80 cm مخازن 1000 لیتری
16 وان 1300 لیتری وان چهار گوش
10,850,000
1300 لیتری 251 cm 88 cm 64 cm 268 cm 104 cm 242 cm 81 cm
17 وان 1500 لیتری وان چهار گوش
8,980,000
مخازن 1500 لیتری 199 cm 103 cm 80 cm 217 cm 119 cm 192 cm 94 cm
18 وان 2000 لیتری وان چهار گوش
12,400,000
2000 لیتری 215.5 cm 117 cm 79 cm 227.5 cm 142 cm 202.5 cm 119.5 cm
19 وان 4000 لیتری وان چهار گوش
23,250,000
4000 لیتری 261 cm 126 cm 129 cm 283 cm 146 cm 252 cm 116 cm

وان گرد

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ ارتفاع قطر پایین قطر بالا قطر با لبه
1 وان 200 لیتری گرد وان گرد
1,630,000
200 لیتری 65 cm 57 cm 70 cm 80 cm
2 وان 300 لیتری گرد وان گرد
2,330,000
300 لیتری 73 cm 74 cm 83 cm 91 cm
3 وان 500 لیتری گرد وان گرد
3,410,000
مخازن 500 لیتری 96.5 cm 81 cm 90 cm 100 cm

وان حمام

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار طول عرض ارتفاع طول با لبه عرض با لبه طول کف عرض کف
1 وان حمام 180 سانتی متری طرح دار وان حمام
4,100,000
167 cm 55 cm 46 cm 180 cm 79 cm 153 cm 49 cm

مخازن آبسار

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار لیتراژ طول عرض ارتفاع ارتفاع بدون درب
1 مخزن 200 لیتری افقی آبسار مخازن آبسار
2,020,000
200 لیتری 93 cm 63 cm 71 cm 62 cm
2 مخزن 300 لیتری افقی آبسار مخازن آبسار
2,180,000
300 لیتری 107 cm 72 cm 82 cm 72 cm
3 مخزن 1500 لیتری افقی آبسار مخازن آبسار
8,530,000
مخازن 1500 لیتری 195 cm 110 cm 121 cm 110 cm
4 مخزن 2000 لیتری افقی آبسار مخازن آبسار
10,990,000
2000 لیتری 197 cm 124 cm 138 cm 127 cm
5 مخزن 300 لیتری عمودی آبسار مخازن آبسار
2,050,000
300 لیتری 95 cm 84.5 cm 71 cm 36 cm 73 cm 73 cm
6 مخزن 500 لیتری افقی آبسار مخازن آبسار
3,200,000
مخازن 500 لیتری 114 cm 83 cm 110 cm 84 cm
7 مخزن 500 لیتری عمودی آبسار مخازن آبسار
2,870,000
مخازن 500 لیتری 105 cm 95 cm 88 cm 88 cm
8 مخزن 500 لیتری عمودی بلند آبسار مخازن آبسار
3,200,000
180 cm 169 cm 64 cm 64 cm
9 مخزن 1000لیتری افقی آبسار مخازن آبسار
5,990,000
مخازن 1000 لیتری 152 cm 102 cm 110 cm 108 cm
10 مخزن 1000 لیتری عمودی آبسار مخازن آبسار
4,840,000
مخازن 1000 لیتری 130 cm 120 cm 106 cm 106 cm
11 مخزن 1000 لیتری عمودی بلند آبسار مخازن آبسار
5,330,000
218 cm 208 cm 80 cm 80 cm
12 مخزن 2000 لیتری عمودی آبسار مخازن آبسار
8,700,000
2000 لیتری 146 cm 139 cm 140 cm 140 cm
13 مخزن 3000 لیتری عمودی آبسار مخازن آبسار
12,640,000
194 cm 184 cm 146 cm 144 cm
14 مخزن 5000 لیتری عمودی آبسار مخازن آبسار
19,360,000
5000 لیتری 222 cm 212 cm 182 cm 182 cm