ابعاد و قیمت مخازن کروی


تصویرنام محصولطولعرضارتفاعقیمت
مخزن 500 لیتری کروی چهار لایه رادمان پلاست
104
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1000 لیتری کروی چهار لایه رادمان پلاست
118
۳۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1000 لیتری کروی چهار لایه رادمان پلاست
118
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1000 لیتری کروی چهار لایه رادمان پلاست
118
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری کروی چهار لایه رادمان پلاست
104
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری کروی چهار لایه رادمان پلاست
104
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ریال